Waarom onderwijszorgarrangement STA! werkt

Onderwijszorgarrangementen zijn in opmars. Onder andere vanwege het ‘passend onderwijs’, waardoor zo min mogelijk kinderen naar het speciaal onderwijs gaan. Dat betekent vaak wel dat de leerkracht ondersteuning nodig heeft, evenals het thuisfront. Daar heeft Ambiq STA! voor ontwikkeld: School – Thuis – Ambiq. Linda*, de moeder van onze cliënt Damian*: ‘Wij hebben al meerdere hulptrajecten doorlopen, maar STA! was tot nu toe het meest succesvol.’

STA! bestaat sinds 2013. Op dit moment hebben we 45 cliënten in behandeling en hebben we samengewerkt met meer dan 30 scholen in Twente. Eerst vooral met het cluster speciaal onderwijs, maar steeds vaker ook met reguliere scholen. De behandeling is voor kinderen/jongeren van vier tot en met zestien jaar en duurt maximaal één kalenderjaar. STA! wordt steeds vaker betrokken bij de overgang van het (speciaal) basisonderwijs naar het voortgezet (speciaal) onderwijs.

Linda: ‘Damian heeft twee jaar geen onderwijs gehad door zijn ASS en gedragsproblematiek. Bij de zorgboerderij en bij ons thuis waren veel spanningen, vooral door zijn boze buien. Bij De Bouwsteen hebben ze het onderwijs langzaam opgebouwd, vanaf een half uur per keer. Dat werden steeds meer uren, waarbij hij een-op-een werd begeleid. Een orthopedagoog van De Bouwsteen**, Sharon Pluimers, stelde toen voor om ook STA! te doen.’
 

Stabiliteit

Het doel van STA! is dat een kind thuis kan blijven wonen en op zijn of haar huidige school kan blijven, ook nadat de behandeling is afgerond. Luc Warmerdam, ambulant hulpverlener STA!: ‘We observeren het kind eerst in de klas. Afhankelijk van de hulpvraag bieden we een-op-een begeleiding, of samen met andere kinderen. We begeleiden zowel in als buiten de klas en leggen de verbinding tussen school en thuis. In de thuissituatie kunnen ouders ook vragen stellen en werken we aan de relaties tussen gezinsleden. Indien nodig kunnen cliënten gebruikmaken van de deeltijdbehandeling van STA! Het kind komt dan twee dagdelen bij Ambiq voor verschillende behandelmodules, gericht op sociaal-emotionele ontwikkeling, agressieregulatie en sociale vaardigheden.’
 

Vaste begeleider op school, thuis en bij Ambiq

Sharon Pluimers is orthopedagoog bij De Bouwsteen. Sharon maakte Damians behandeling van dichtbij mee. Ze vertelt: ‘Voor De Bouwsteen was STA! in deze casus ondersteunend in de opbouw van de lestijd. We konden goed aan doelen werken, ook doordat de ambulant hulpverlener van Ambiq betrokken was bij school en thuis. Damian had baat bij deze eenduidigheid. In de een-op-een setting kon hij aan sociaal-emotionele doelen werken, zoals het verbeteren van zijn zelfbeeld. Daarnaast was de ambulant hulpverlener ook in de buurt tijdens groepslessen. Damian voelde zich stap voor stap meer vertrouwd met zichzelf en in de groep en kon daardoor steeds langere lessen volgen.’
 

Meest succesvolle hulptraject

Linda: ‘De ambulant hulpverlener was erg betrokken bij Damian; ze hadden veel contact met elkaar. Als gezin kregen we bovendien wekelijks ondersteuning van een systeemtherapeut, die ons goed heeft geholpen. We hebben gewerkt aan het verminderen van Damians boosheid. Hij had een erg negatief zelfbeeld en dat is nu een stuk verbeterd. Daarnaast had hij veel last van angsten, wat ook enorm is afgenomen. We hebben geleerd hoe we als gezin beter met Damian om kunnen gaan, 
waardoor we nu beter op elkaar reageren. Ook Damians vader heeft geleerd beter met hem om te gaan, als hij alleen met hem is. Ikzelf kreeg het inzicht dat ik Damian vaak te kort hield, waardoor hij geen ruimte had voor zelfontwikkeling en -ontdekking. Al met al is STA! het meest succesvolle van de hulptrajecten die wij hebben doorlopen. Dat komt volgens mij deels doordat de lijntjes tussen alle disciplines zo kort zijn, waardoor er gelijk iets gebeurt.’
Luc Warmerdam: ‘De nauwe afstemming tussen hulpverleners en leerkrachten is zeker een voorwaarde om STA! te laten slagen. Maar het succes van dit traject komt ook absoluut door de openheid van Damian en Linda.’
 

Maatwerk voor op school

Ook Sharon Pluimers is heel positief: ‘Dit product sluit aan bij wat een leerling nodig heeft. Het is maatwerk. Dankzij de goede communicatie en de intensiteit van de behandeling konden we concrete stappen zetten. Als er bijvoorbeeld in de klas iets was gebeurd, ging de ambulant begeleider daar met Damian op in tijdens hun individuele momenten. Ook zijn er geregeld afstemmingsmomenten met de ouders en alle andere betrokkenen. De STA! gedragswetenschapper sluit aan bij deze gesprekken en denkt mee over het behandeltraject; zo nodig worden andere interventies ingezet. Altijd met als doel: het bevorderen van de schoolgang.’
 

Wat STA! onderscheidt van andere onderwijszorgarrangementen is:

  • Onze expertise op het gebied van mensen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met gedrags- en/of psychiatrische problematiek.
  • De mogelijkheid om verschillende disciplines te gebruiken zodat de behandeling zo passend en efficiënt is als maar kan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met intake@ambiq.nl of bel ons algemene nummer: 088 777 6000.

* Uit privacyoverweging zijn de namen Linda en Damian verzonnen.

** De Bouwsteen is een school voor speciaal (voortgezet) onderwijs, gevestigd op het gezondheidspark in Hengelo. De Bouwsteen is onderdeel van Attendiz, scholengemeenschap voor (voortgezet) speciaal onderwijs in Twente.
  • Maak kennis met Ambiq tijdens onze speeddatedag!

  • Te weinig aandacht voor kinderen van ouders met een (licht) verstandelijke beperking

  • “De jongere in zijn of haar kracht zetten, dat is het mooiste wat er is!” - Afslag Ambiq