Stappenplan en implementatie ‘Veilig Werken in de Zorg’


Ruim 50% van alle verzuim bij zorgorganisaties komt door agressie, geweld en werkdruk. Dit concludeerde de Inspectie Sector Zorg en Welzijn in haar rapportage 2013 – 2015. Binnen de GGZ en GHZ heeft maar liefst 70% van alle medewerkers te maken met agressie. Ook binnen Ambiq worden we regelmatig geconfronteerd met agressief gedrag. Daarom startten we in 2014 een pilot voor veilig werken. Hieronder leest u de resultaten tot nu toe.

Behalve agressiviteit op de groepen, komt het ook voor bij ambulant werk. Daar staan medewerkers er vaak alléén voor, wat hen extra kwetsbaar maakt. Onze doelen waren dan ook:
  • Medewerkers van Ambiq meer kennis en kunde geven rondom veilig werken, met de nadruk op hun eigen veiligheid.
  • Een eenduidige gedragsnorm opstellen en uitdragen: wij keuren agressie tegenover medewerkers af. Als medewerker krijg je hierin steun van je leidinggevende en van de directie.
  • Het vlaggensysteem inzetten als instrument voor het labelen van grensoverschrijdend gedrag op het gebied van agressie.
Een objectieve, Ambiq-brede gedragsnorm, zal naar verwachting resulteren in minder ongewenst gedrag.
 

Projectplan maken

Halverwege 2015 kregen we subsidie vanuit Veilig Werken in de Zorg, om externe ondersteuning in te huren. We ontwikkelden een projectplan, gericht op Veilig Werken voor ambulante medewerkers. We begonnen met het definiëren van een gedragsnorm binnen Ambulant Twente. Ambulant hulpverleners, gedragswetenschappers en clustermanagers gingen met elkaar in gesprek over het begrip Veilig Werken. Dit bleek voor iedereen een goede manier om te bepalen wat Veilig Werken nou eigenlijk betekent.

Daarnaast kregen de ambulante hulpverleners richtlijnen voor preventieve maatregelen bij een huisbezoek. Er was aandacht voor het melden van gedragsincidenten, aangifte doen bij de politie, opvang en nazorg. Bijvoorbeeld: moet een cliëntgesprek afgebroken worden vanwege agressief gedrag, dan krijgt hij of zij een oproep voor een ‘ordegesprek’. Voordat de behandeling verder gaat, wordt eerst de orde weer hersteld.
 

Pilot en resultaten

Begin 2016 konden we de pilot starten, met een groep ambulant hulpverleners in Twente. Deze pilot is geëvalueerd en onze resultaten tot nu toe zijn:
  • Het uitgewerkte stappenplan Veilig Werken is klaar. Hierin staan onder andere: preventiemaatregelen, interventies en een index voor norm-overschrijdend gedrag en hoe daarmee om te gaan (stapsgewijs).
  • Met het HRM-bureau Kippers zijn we een stappenplan aan het uitwerken voor veilig werken op de groepen.
  • Begin 2018 kunnen we naar verwachting een totaalplan presenteren aan het MT, zodat we halverwege dat jaar met de implementatie kunnen beginnen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij clustermanager Freek Dokter via f.dokter@ambiq.nl, of bel ons algemene nummer: 088 777 6000.
  • Maak kennis met Ambiq tijdens onze speeddatedag!

  • Te weinig aandacht voor kinderen van ouders met een (licht) verstandelijke beperking

  • “De jongere in zijn of haar kracht zetten, dat is het mooiste wat er is!” - Afslag Ambiq