Het hele verhaal van Ambiq

Elk jaar moeten circa 40.000 kinderen, jongeren en (jong)volwassenen leren omgaan met problemen, als gevolg van hun LVB. Ze hebben moeite met leren, met hun gedrag of emoties. Wij bieden hen doelgerichte, tijdelijke ondersteuning; zoveel mogelijk in hun directe leefomgeving. Vaak zijn ouders en andere gezinsleden ook nauw bij de behandeling en begeleiding betrokken. We veranderen de normale opvoedsituatie alleen waar nodig.

Als onze cliënten de handvaten krijgen om zichzelf en anderen beter te begrijpen, zien we ze opbloeien tot zelfstandige mensen die kunnen genieten van het leven. Ze ontdekken hun eigen kracht en nemen de regie over hun leven. En dat begint met onze vraaggerichte manier van werken, gebaseerd op drie methodieken:
 
  • het sociaal-competentiemodel;
  • de systeemgerichte benadering;
  • de oplossingsgerichte benadering.

Werken op basis van deze drie methodieken, betekent dat de cliënt zijn of haar hulpvraag zelf formuleert. Dat gebeurt tijdens het eerste gesprek dat binnen 72 uur na aanmelding wordt ingepland. Doordat we snel reageren en de cliënt motiveren om te vertellen wat hij of zij zelf wil bereiken, laten we zien dat we hen serieus nemen. Zij bepalen de behandeldoelen, wij bieden de juiste ondersteuning.

We stellen cliënten en de mensen om hen heen op hun gemak en accepteren iedereen zoals hij is. Onze ondersteuning is een samenwerking, waar we allemaal het beste uit willen halen. Bij het intakegesprek bepalen we ook direct ons eindperspectief; hoe lang duurt onze ondersteuning en wat wil de cliënt voor zichzelf bereiken in die periode? Doordat we ook intensief samenwerken met onze ketenpartners, krijgen cliënten geen versnipperde zorg. De behandeling en begeleiding vormen een persoonlijke plan, waar we ons met professionals van verschillende instanties samen voor inzetten.  
 
We werken bij voorkeur ambulant, dus vanuit de thuissituatie. Onze hulpverleners komen bij cliënten thuis, en op andere plekken waar ondersteuning nodig is. Zoals op school, bij een dagbesteding of op de sportclub. Als het niet anders kan, kunnen we cliënten tijdelijk ergens anders huisvesten. Bijvoorbeeld op een van onze groepen of in een zorgboerderij. Wij vinden dat ieder kind het recht heeft om op te groeien in een gezin en daarom hebben we ook een netwerk van gezinshuisouders en pleegouders.
 
Naast behandeling en begeleiding, zijn ook preventie en vroegsignalering speerpunten van ons beleid. Het voorkomen van problemen is beter dan genezen. Om vroegsignalering te stimuleren, ontwikkelen we trainingen en cursussen in samenwerking met andere hulpverlenende instanties. Daarmee bevorderen we de deskundigheid op het gebied van LVB binnen ons verzorgingsgebied. Preventie houdt in dat we er alles aan doen om de hulpvraag van onze cliënt helder te krijgen. Door hem of haar op de juiste vlakken te ondersteunen, voorkomen we dat problemen ontstaan of erger worden.
 
Onze expertise is gefocust op vier inhoudelijke thema’s: Trauma, Hechting, Seksualiteit en Agressie. 
Wij zijn van mening dat de kennis en kunde die we in huis hebben, ten goede moet komen van onze branche als geheel. We zijn onderdeel van een zorgketen, waarin professionals elkaar aanvullen en versterken om cliënten de best mogelijke hulpverlening te bieden. Daar dragen we op lokaal, regionaal en landelijk niveau aan bij, door consult & advies te geven op het gebied van LVB. Iedereen kan een vraag bij ons neerleggen, die wij vanuit onze expertise beantwoorden.