IJsselland

Altijd dichtbij 
Ambiq is actief in de regio’s Twente, Drenthe, Groningen, Friesland, IJsselland en Midden IJssel/Oost Veluwe. Met onze ambulante zorg komen we overal bij mensen thuis, voor ondersteuning bij hun hulpvraag. Daarnaast hebben we in Twente, Drenthe, Groningen en IJsselland verschillende locaties voor (intramurale) behandelingen.
 
Bovenregionaal
Als expert op het gebied van mensen met een LVB, bieden we ook bovenregionale zorg. Deze zorg is complex en gericht op kinderen en jongeren die kampen met zware gedragsproblemen (J-SGLVB), trauma-gerelateerde problemen, seksuele gedragsproblemen en/of verslaving (Poli). Cliënten, ketenpartners en andere organisaties uit het hele land kunnen bij ons terecht met vragen en voor ondersteuning.
 
Hieronder ziet u welke behandeling en begeleiding we bieden. Zoekt u een bepaalde vorm van ondersteuning in uw regio/plaats? Neem dan contact op voor informatie over de mogelijkheden bij u in de buurt telefoon 088 777 6004. Directeur is Ina Kuipers.

RVE Noord/Midden:
 • jeugd Drenthe, Groningen, Friesland, IJsselland en Midden-IJssel/Oost-Veluwe
 • volwassenenzorg: Zuideropgaande (Hoogeveen), Langewijk(Dedemsvaart) en Erve Nienenhoek (Den Ham).
Directeur is Ina Kuipers.

Klik op de onderstaande kaart voor meer informatie.

Ambiq dienstencentrum
Behandellocaties
Bovenregionale zorg

Psychodiagnostisch onderzoek

Wachttijd: 12 weken Psychodiagnostisch onderzoek kan ten eerste antwoord geven op vragen over het cognitieve en neuropsychologische functioneren van een cliënt, en van zijn of haar persoonlijkheidsontwikkeling. Ten tweede kunnen we via deze behandelvorm onderzoeken of er sprake is van een ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD.

Hoe verlopen de aanvraag en het onderzoek?
Soms is er niet direct een plaatsingsmogelijkheid voor psychodiagnostisch onderzoek. Zodra er plek is plannen we het onderzoek in, in overleg met het kind en zijn of haar ouders. Zij krijgen hier een schriftelijke bevestiging van met een uitleg over het onderzoek zelf. In sommige gevallen vragen we de ouders om hun kind voor te bereiden op het onderzoek.

Het onderzoek neemt meestal twee dagdelen in beslag, waarbij het kind twee ochtenden naar ons toe komt om vragen te beantwoorden en testjes te doen. We beginnen bijna altijd met een intelligentietest; de WISC-III voor kinderen en de WAIS-III voor jongeren. Beide dagdelen duren ongeveer drie uur, met pauzes tussendoor.
Na afronding maakt het behandelteam (persoonlijk begeleider/gedragswetenschapper en eventueel therapeuten) een verslag met daarin: de onderzoeksvragen, de observaties, de testuitslagen, de conclusies en ons advies voor de behandeling en/of begeleiding.
 

Onderzoek bij de poli

Wachttijd: 16 weken Onze poli is er voor het behandelen van kinderen die iets naars hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld een auto-ongeluk, het overlijden van iemand die dichtbij hen stond, veel ruzie thuis, gepest zijn of aangeraakt zijn tegen hun zin. De poli is er ook voor kinderen die anderen ongewenst aanraken.
 
Wat gebeurt er voor het onderzoek?
Zowel ouders als een begeleider of (gezins)voogd kunnen een kind aanmelden bij de poli. De intake vindt plaats zodra er een plaatsingsmogelijkheid is, waarbij onze vaktherapeut met het kind en zijn of haar ouders bespreekt wat de reden is voor de aanmelding.
 
Hoe ziet het onderzoek eruit?
Het onderzoek gebeurt door een psycholoog en de exacte invulling verschilt per kind. Er is geen standaard duur van het gesprek en het kan zijn dat we meerdere sessies houden. De psycholoog gaat ook met de ouders in gesprek en met andere mensen die dichtbij het gezin staan, zoals een leerkracht of trainer van de sportclub. Op basis hiervan kan onze psycholoog eventueel collega’s inschakelen, zoals een onderzoeker of therapeut.
 
Wat gebeurt er na het onderzoek?
Na het onderzoek bespreekt onze psycholoog de uitkomsten met de ouders. Kinderen van twaalf jaar of ouder mogen hierbij aanwezig zijn. Kinderen van zestien jaar of ouder bepalen zelf wie er bij het gesprek aanwezig is. De psycholoog deelt de resultaten van het onderzoek, vergezeld van een advies voor bepaalde therapie, behandeling of begeleiding. Dit kan alleen op het kind betrekking hebben of op het hele gezin.


    

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IOG en LOG)

Wachttijd: geen Deze begeleiding is voor gezinnen die behoefte hebben aan dagelijkse ondersteuning om goed te blijven functioneren. We komen bij hen thuis, totdat de dynamiek in het gezin positief verandert en ze zelf weer verder kunnen. Het doel is dat hun kind(eren) thuis blijven wonen of terug kunnen komen na uithuisplaatsing. De nadruk van onze begeleiding ligt op gedrags- en opvoedingsproblemen, maar alle gezinsleden kunnen met vragen terecht over waar zij in het dagelijks leven tegenaan lopen.
Na de gezinsbehandeling:
 • zijn de gedragsproblemen van de kind(eren) verminderd;
 • hebben de ouders meer opvoedvaardigheden, zodat de opvoeding beter en positiever verloopt;
 • kan het gezin terugvallen op een sociaal netwerk.
We zijn er ook voor kinderen en jongeren tot achttien jaar met ernstige gedragsproblemen, waardoor uithuisplaatsing dreigt. Onze hulpverlening is erop gericht de problematische situatie om te buigen, zodat het kind thuis kan blijven wonen, een terugval verminderen en voorkomen dat een kind in het criminele circuit belandt. Dit doen we door de vaardigheden en kracht van het hele gezin te versterken.
De begeleiding is dan ook gericht op het hele gezin, waarbij we onder meer kijken hoe het op school/werk gaat, welke vrijetijdsbesteding er is en of er alcohol of drugs gebruikt worden. Onze gezinshulpverlener komt een paar keer per week en de meeste gezinnen kunnen na zes maanden zelf weer verder.
Ook begeleiden we tienermoeders bij de opvoeding van hun baby thuis.

Naschoolse dagbehandeling

Wachttijd: geen Bij jonge mensen met een LVB is er vaak sprake van een gedragsstoornis en de sociaal-emotionele beperkingen die daarbij horen, wat de opvoeding bemoeilijkt. De naschoolse dagbehandeling is bedoeld om ouders wat lucht te geven. Kinderen en jongeren kunnen elke werkdag (met uitzondering van vrijdag op sommige locaties) tot 19.30 uur bij ons komen om te spelen of huiswerk te maken, samen met de anderen uit de groep. Desgewenst gaan we ook driewekelijks naar de ouders toe, terwijl hun kind bij de naschoolse dagbehandeling is. Tijdens deze sessies krijgen zij ondersteuning bij de problemen waar ze tegenaan lopen. Als deze frequentie niet voldoende is, kunnen we ambulante gezinshulpverlening bieden.

De naschoolse dagbehandeling bestaat uit ‘normale’ activiteiten, waardoor kinderen leren om beter met zichzelf, anderen en met vrije tijd om te gaan. In het weekend en in vakanties ligt het accent meer op ontspanning, maar tegelijkertijd vindt er ook behandeling plaats doordat we werken aan leerdoelen. Bijvoorbeeld: goed leren slapen of een kwartier lang ergens op focussen. Natuurlijk doen we ook leuke dingen, zoals een bezoekje aan de kinderboerderij of speeltuin.
 
Frequentie en leerdoelen
Tijdens het eerste gesprek bepalen we samen met de ouders hoe vaak hun kind bij ons komt en welke leerdoelen hij of zij heeft. Over het algemeen komen kinderen drie tot vier keer per week na schooltijd. De behandeling begint met een wenperiode van zes weken en pas daarna gaan we aan de leerdoelen werken. Het behandeltraject is meestal na één tot twee jaar afgerond.
 

Volledig Pakket Thuis: Thuis Werkt!

Wachttijd: geen Volledig Pakket Thuis (VPT) is een alternatief voor opname, als een kind (of het gezin) een indicatie heeft voor 24-uurs behandeling. Met VPT voorkomen we uithuisplaatsing en krijgt het gezin hulp om ernstige gedragsproblemen te verminderen en opvoedvaardigheden te vergroten. Alle gezinsleden kunnen hun eigen hulpvragen stellen. Op basis daarvan bieden we een totaalpakket met de juiste vormen van behandeling en/of begeleiding. Deze ondersteuning beperkt zich niet altijd tot de thuissituatie, maar kan ook op school, bij familie of op de sportclub gebeuren.


   

Team Ingewikkelde Zorg (TIZ)

Wachttijd: geen Binnen het Team Ingewikkelde Zorg werken we in Deventer en omgeving samen met andere professionele hulpverleners, op het gebied van psychiatrie, jeugd ggz, opvoedhulp en verslavingszorg. Als team bespreken we met het gezin welke ondersteuning nodig is. Wat gaat goed, wat kunnen zij zelf en waar kunnen wij helpen? Op basis daarvan geven wij een advies voor behandeling en/of begeleiding. Door de verschillende specialismen te bundelen kunnen we gezinnen ondersteunen bij meervoudige problematiek en bieden we een oplossing voor hun specifieke situatie.


Intensieve Behandeling (IB)

Wachttijd: geen Onze intensieve behandelgroepen liggen in een woonwijk en hebben plek voor zes tot acht kinderen per locatie. De kinderen gaan gewoon in de buurt naar school of een dagbesteding. Daarnaast werken we aan de behandeldoelen die we met hen hebben vastgesteld. Het doel is een gedragsverandering van het kind en een verbetering van de omgang binnen het gezin, zodat er perspectief is om weer naar huis te gaan. Behandeldoelen zijn bijvoorbeeld: leren omgaan met lastige situaties, sociale vaardigheden vergroten of omgaan met anderen. Het leven in de wijk en meedoen met activiteiten in de buurt zijn een belangrijk onderdeel van deze behandelgroepen.


 

Gezinshuis

Wachttijd: 12 weken Een gezinshuis is een gewoon woonhuis, waar kinderen minder geconfronteerd worden met hun problemen. Tegelijk hebben de gezinshuisouders wel aandacht voor wat zij hebben meegemaakt. Gezinshuisouders zijn zorgprofessionals, die voor aanvullende behandelingen (zoals therapie) gebruik maken van ons aanbod. Doordat een kind in een huiselijke en geborgen sfeer terecht komt, kan hij of zij sociaal-emotioneel groeien. Dat gevoel van vertrouwen wordt alleen maar groter doordat we de ouders ook nauw bij de behandeling betrekken.
 
Werkwijze gezinshuis
Om te wennen aan hun nieuwe omgeving en een eigen plekje te creëren, kunnen kinderen hun eigen spullen meenemen naar hun gezinshuis. De gezinshuisouders begeleiden hen bij het werken aan leerdoelen, het invullen van vrije tijd of uitvoeren van klusjes. Overdag gaan de kinderen gewoon naar school of naar een andere vorm van dagbesteding.
We spreken van tevoren met hun ouders af hoe vaak zij kunnen bellen en of zij op bezoek kunnen komen. Indien mogelijk gaat hun zoon of dochter af en toe een weekend naar huis. Ouders blijven ouders, de gezinshuisouders zijn professionals om samen met hen aan de opvoeding te werken.

    

Zelfstandig leren wonen/trainingshuis voor kamer bewonen

Wachttijd: 9 weken Jongeren vanaf 16 jaar kunnen bij ons terecht om te leren zelfstandig te leven. Ze krijgen een kamer in een van onze trainingshuizen en we zorgen voor intensieve begeleiding. Het doel is dat de jongere (meer) vertrouwen in zichzelf krijgt en op eigen benen leert staan.
De behandeling bestaat uit twee fasen:
 • Tijdens de eerste fase werken we aan vaardigheden om zelfstandig en zelfredzaam te worden. Zoals het vinden van een passende scholing of dagbesteding, relaties te leren onderhouden en met geld om te leren gaan. Daarnaast doen we dingen als groep, zoals samen koken en eten en met elkaar praten. In overleg met het de jongere en zijn of haar ouders kijken we of er behoefte is aan extra behandelvormen, zoals een weerbaarheidstraining of seksuele voorlichting.
 • In de tweede fase is zelfstandig wonen het einddoel. De jongere pakt steeds meer activiteiten zelf op en vraagt ondersteuning waar nodig. De groepsleiding is een paar uur per dag aanwezig om te helpen, vragen te beantwoorden of gewoon even te praten. Het hele behandeltraject duurt één tot twee jaar. 

Soms blijkt toch dat er blijvend ondersteuning nodig is. In dat geval zoeken we een goede plek voor begeleid wonen. Ook als de jongere wel een eigen woonruimte betrekt, is ambulante begeleiding mogelijk.


 

Behandeling en begeleiding met een Persoons Gebonden Budget

Wachttijd: geen (Jong)volwassenen met een PGB kunnen bij ons terecht voor alle vormen van behandeling en begeleiding. Daarnaast hebben we woonruimte te huur op onze locaties, voor wie een (tijdelijke) eigen plek zoekt. Met een PGB kunnen cliënten de ondersteuning bij ons inkopen die ze nodig hebben, zoals begeleiding in spannende situaties of therapie om te leren omgaan met nare ervaringen. Het maakt niet uit welke indicatie (zoals licht verstandelijk beperkt) of gedragsproblemen er zijn, wij bieden een passend antwoord op de hulpvraag. De afgesproken behandeling en/of begeleiding leggen we vast in een behandelplan. Daarin staat ook precies wanneer we welke hulp bieden en hoe de cliënt zich ontwikkelt. We factureren maandelijks voor de geboden hulpverlening, gebaseerd op de afgesproken uren. Voor het afhandelen van alle financiële zaken heeft iedere cliënt zijn of haar eigen bewindvoerder.


 

Cognitieve gedragstherapie

Wachttijd: geen Bij cognitieve gedragstherapie (CGT) gaan kinderen met onze vaktherapeut praten, tekenen of rollenspellen doen, vanuit een werkboek met opdrachten en spelletjes. Samen kijken ze naar gedachten, gevoelens en gedrag. De meeste kinderen komen een uur per week naar de therapie en soms krijgen ze opdrachten om thuis of op school mee te oefenen. De therapeut komt in de volgende sessie op deze oefeningen terug, om te kijken of het kind vorderingen maakt.
 
Het kind leert bijvoorbeeld:
 • omgaan met boze, bange of verdrietige gevoelens;
 • beter ontspannen;
 • werken aan het zelfvertrouwen;
 • vervelende gebeurtenissen te verwerken.

Psychomotorische therapie (PMT)

Wachttijd: 6 weken Bij psychomotorische therapie (PMT) gaan kinderen met onze vaktherapeut bewegen in een gymzaal. De meeste kinderen komen een uur per week naar PMT. Tijdens dat uur doen ze allerlei sporten en spellen, zoals voetbal, dansen, overgooien, boksen, etc. Soms komen ouders en broertjes of zusjes ook mee.
 
Het kind leert bijvoorbeeld:
 • omgaan met boze, bange of verdrietige gevoelens;
 • werken aan het zelfvertrouwen;
 • om hulp te vragen;
 • opkomen voor zichzelf;
 • vervelende gebeurtenissen te verwerken.


   
 

Crisisopvang

Wachttijd: geen Met crisisopvang bieden we kinderen een veilige plek om tot rust te komen. Hun gewone leven gaat door, met school of een dagbesteding, en daarnaast zorgen wij voor begeleiding en opvang. We geven het kind aandacht en zorg, om het vertrouwen in de mensen om hem of haar heen te herstellen. Voorop staat dat zowel het kind als de ouders de kans krijgen om even op adem te komen. In de crisisopvang draaien kinderen mee in het normale ritme van een gezinsleven. Dat doet heel veel; het geeft hen het gevoel dat ze er mogen zijn en perspectief hebben op een toekomst. Tijdens de opvang kunnen we met observatie en diagnostiek starten, om van daaruit te werken aan een goede terugkeer naar huis of naar een andere plek. Crisisopvang kan plaatsvinden op een crisisgroep of in een crisisopvanggezin.


 

Speltherapie

Wachttijd: geen Bij speltherapie gaan kinderen en onze vaktherapeut spelenderwijs aan het werk, bijvoorbeeld met een zandtafel, verkleedkleren of een kasteel met prinsessen en ridders. Als een kind geen zin heeft in spelen - of liever alleen speelt - is dat ook prima. In de meeste gevallen vindt er een keer per week een sessie plaats en soms komen ouders en broertjes of zusjes ook mee.
 
Het kind leert bijvoorbeeld:
 • omgaan met boze, bange of verdrietige gevoelens;
 • zonder woorden te laten zien wat hem of haar bezighoudt;
 • werken aan het zelfvertrouwen;
 • samenwerken met anderen;
 • vervelende gebeurtenissen te verwerken.


     

Systeemtherapie

Wachttijd: geen We zien regelmatig dat een kind niet de enige is in het gezin die last heeft van bepaalde problemen. Systeemtherapie (ook wel gezinstherapie genoemd) is er dan ook op gericht om als gezin aan verbetering te werken. Onze vaktherapeut begeleidt de ouders en kinderen om met elkaar te praten, samen opdrachten te doen en activiteiten te ondernemen. De meeste gezinnen komen één keer per week of per twee weken, en de therapeut kan ook ambulant werken.
 
Het gezin leert bijvoorbeeld:
 • samenwerken;
 • met elkaar omgaan na een nare gebeurtenis;
 • omgaan met boze, bange of verdrietige gevoelens.