Coronavirus en Ambiq​De zorg aan cliënten moet doorgaan nu het Coronavirus in Nederland is. Ambiq heeft daarom een crisisteam ingesteld dat alle landelijke richtlijnen volgt. Ambiq volgt als organisatie bovendien de richtlijnen van het RIVM.  
Update 30 april: 
In lijn met de herstart van de scholen op 11 mei, start Ambiq de producten waar ambulant hulpverleners op school komen per 11 mei weer op (denk aan STA en schooltoeleiding). Daarnaast wordt de bezoekregeling voor kinderen tot en met 12 jaar versoepeld. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gefaseerd naar huis. Ze mogen daar nog niet overnachten. Hiermee houdt Ambiq zich aan de richtlijn van de branchevereniging VGN. Voor iedereen ouder dan 12 jaar blijft de actuele bezoekregeling gelden. Alle overige onderstaande maatregelen blijven ook tot nader order gelden.

Update 02 april:

Ambiq neemt verschillende maatregelen om de zorg aan cliënten zoveel mogelijk te kunnen blijven uitvoeren. Deze maatregelen zijn van kracht tot nader order. 

Behandelingen en aanmeldingen 
Ambiq zal de ambulante behandeltrajecten zoveel mogelijk door laten lopen. Dat zal per cliënt worden beoordeeld. Ook diagnostiek, EMDR en cognitieve gedragstherapie (CGT) starten we op. Dat doen we zo veel mogelijk telefonisch of middels beeldbellen. Als dat niet lukt, treffen we maatregelen zodat we op een verantwoorde manier de therapieën toch kunnen blijven bieden.

Aanmeldingen van nieuwe cliënten worden door Ambiq opgepakt, maar dit zal digitaal plaatsvinden. Wij willen gehoor geven aan de landelijke richtlijnen van het RIVM en vragen onze medewerkers zo min mogelijk face-to-face-contacten te onderhouden. Indien er sprake is van veiligheidsissues die een face-to-face-contact vragen, zal onze medewerker een check doen op gezondheidsrisico’s. Deze zullen bepalend zijn of een face-to-face-contact wel of niet plaats kan vinden.  

Voor de intramurale zorg is de bezoekregeling de grootste wijziging. Dit lichten we later in deze brief toe. 

Cliënten die als crisis worden aangemeld, zowel ambulant als intramuraal, worden in behandeling genomen, omdat bij deze cliënten altijd veiligheid in het geding is. We geven daarin een zo goed mogelijk antwoord op de crisisvraag; ambulant daar waar mogelijk en intramuraal alleen als het echt niet anders kan. 

We nemen geen nieuwe externe cliënten aan op onze dagbesteding. 

Bezoek 
Met elkaar moeten we de verspreiding van het virus een halt toeroepen. Dat is onze belangrijkste taak. Dit betekent dat bezoek aan locaties en bezoek van cliënten naar huis niet toegestaan is, tenzij. Elk bezoek betekent contact met extra mensen met daarbij het risico op verdere verspreiding van Corona. We beperken de sociale contacten met de familie en netwerk van cliënten en laten dit zoveel mogelijk digitaal plaatsvinden: telefonisch of via beeldbellen. De gedragswetenschapper stemt af met de wettelijk vertegenwoordiger en al dan niet de betrokken jeugdbeschermer waar een uitzondering noodzakelijk is. Met elkaar spannen we ons in om de verspreiding van Corona te minimaliseren. 

Medewerkers 
Onze medewerkers blijven zich voor de volle honderd procent inzetten tijdens deze hectische tijden. We proberen zo goed als mogelijk antwoord te blijven geven op de (hulp)vragen die Ambiq krijgt. Het kan zijn dat uw vragen gezien de huidige situatie later worden beantwoord dan u van ons gewend bent. Wij vragen daarbij om uw begrip.  

Op www.ambiq.nl vindt u altijd de laatste stand van zaken over de Coronamaatregelen bij Ambiq.