Behandeling thuis [ambulant]

We werken bij voorkeur ambulant, vanuit de thuissituatie. Wij geloven dat ieder kind recht heeft om op te groeien in een gezin. Als er ernstige (opvoedings)problemen spelen, kunnen we dan ook intensieve begeleiding thuis bieden. Als het echt niet anders kan hebben we intramurale plaatsen beschikbaar, om vanuit een stabiele leefomgeving met de behandeling en/of begeleiding te starten.

 
Deze vormen van behandeling of begeleiding zijn ambulant:
 

Baby IOG

Baby IOG

De poli van Ambiq biedt, naast reguliere IOG, ook baby-IOG. IOG staat voor Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling. Baby-IOG is de module IOG die zich specifiek richt op ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB) die een baby of dreumes hebben in de leeftijd van 0 tot 2 jaar. 

Een belangrijk aandachtspunt bij baby-IOG is de hechting tussen ouders en de baby. Hechting is een proces van interactie tussen een kind en een of meer van zijn opvoeders dat leidt tot een duurzame affectieve relatie. 
De eerste levensjaren van het kind, zijn de belangrijkste periode om een veilige basis te ontwikkelen. Een veilige hechting is van groot belang voor een gezonde 'eigen ik' ontwikkeling van het kind.

Doelgroep en doel

Baby IOG richt zich op de ontwikkeling van de opvoedingsvaardigheden van de ouders ten opzichte van de baby. Daarnaast hebben een of beide ouders een LVB, eventueel aanvullende psychische problematiek, dan wel systeemproblematiek.

De hulp richt zich, afhankelijk van de vraag, op een of meerdere gebieden van de ouder:
 • Relaties
 • Sociaal netwerk
 • Hygiëne
 • Ontwikkeling van de baby
 • Jij en jouw gezin
 • Zelf jong zijn (bij jonge ouders)
 • Veiligheid
 • Zelfstandig wonen en leven
 • Visie op opvoeden

Uitgangspunten

Gezinshulpverleners voor de Baby-IOG zijn gespecialiseerd in de hulp aan ouders met jongere kinderen.
De hulpverleners zijn opgeleid in hechtingsontwikkeling (Basic Trust, VIB), veiligheid (Signs of Safety) en basishouding (IAG).
Baby-IOG heeft een nauwe samenwerking met de ouder-kindgroep (OKB) binnen Ambiq. Dit geeft de mogelijkheid om baby-IOG indien nodig uit te breiden naar een 24-uurspopname, maar ook dat de OKB afgebouwd kan worden middels baby-IOG.

Indicatie

Een beschikking van baby-IOG wordt afgegeven op de baby voor 8 tot 10 uur per week, afhankelijk van de casus. Baby-IOG wordt doorgaans ingezet voor minimaal 1 jaar. 

Vragen en aanmelden

Bel of mail ons gerust voor meer informatie: info@ambiq.nl / 088 – 777 6000. Aanmelden kan via intake@ambiq.nl, of telefonisch via 088 - 777 6000.

button bekijk flyer

Crisis Systeem Interventie (CSI)

Crisis Systeem Interventie (CSI)

Crisis Systeem Interventie (CSI) is voor gezinnen die al allerlei hulpverlening hebben gehad. Vaak van verschillende instanties. Met CSI is er één regisseur die samen met een team aan ambulant hulpverleners in het gezin komt. De regisseur is aanspreekpunt voor het gezin en het team. Het team van ambulant hulpverleners draaien met elkaar het aantal in te zetten uren in het gezin. Hij of zij is er elke dag en ondersteunt het hele gezin. Met als doel: zorgen dat een kind/jongere thuis kan blijven wonen. Of terug kan komen na een uithuisplaatsing.

Zo werkt Crisis Systeem Interventie

CSI is een intensief traject, dat gemiddeld 16 weken duurt. Het aantal in te zetten uren is flexibel, tot maximaal 24/7. Dit is een opname binnen een locatie van Ambiq. We beginnen met 4 weken observatie: ontdekken welke problemen er zijn. Dan weet de hulpverlener hoe we het beste kunnen helpen.

Samen met het systeem en de verwijzer wordt een aantal uren afgesproken. Er is ook regelmatig een evaluatie omtrent de voorgang. De regisseur voert regie in nauwe afstemming met het gezin en de erkende verwijzer.
 
Daarna gaan jullie 8 weken aan doelen werken. Wat willen jullie als gezin bereiken? En welke doelen heeft ieder gezinslid voor zichzelf? Onze hulpverlener is er om tips en advies te geven en vragen te beantwoorden.
 
Doelen zijn bijvoorbeeld:
 • Meer zelfvertrouwen krijgen als ouders. Dat zorgt voor beter/leuker contact met de kinderen
 • Minder boosheid bij kinderen. Doordat zij goed in hun vel zitten
 • Zorgen dat mensen voor jullie klaar staan als het nodig is. Zoals vrienden, familie of buren
De laatste 4 weken werken we aan het vasthouden van alle verbeteringen. Zodat ouder(s) en kind(eren) samen positief verder kunnen. Ook na CSI kunnen we nog (minder intensieve) ondersteuning bieden. Door Ambiq wordt een advies gegeven ten aanzien van de eventuele in te zetten vervolghulp.

Vragen en aanmelden

Bel of mail ons gerust voor meer informatie: info@ambiq.nl / 088 – 777 6000. Aanmelden kan via intake@ambiq.nl, of telefonisch via 088 - 777 6000.

FACT Jeugd

FACT Jeugd

FACT is voor kinderen en jongeren met psychische problemen of opgroeiproblemen door moeilijkheden thuis. Ons FACT-team ondersteunt het hele gezin ambulant, in hun vertrouwde omgeving. Zo kunnen we uithuisplaatsing voorkomen en snel inspelen op de hulpvraag van het gezin. Deze manier van werken is sterk in opkomst, doordat het heel succesvol is bij mensen (van alle leeftijden) die zorg mijden.

Het FACT-team is een samenwerking tussen verschillende zorgorganisaties, met kennis over psychiatrie, verslavingszorg en/of reguliere jeugdzorg. We werken samen, zodat cliënten maar één aanspreekpunt hebben en de zorg niet versnipperd raakt. FACT is een tijdelijke ondersteuning, waarbij we helpen zo lang als het nodig is.

Vragen en aanmelden

Bel of mail ons gerust voor meer informatie: info@ambiq.nl / 088 – 777 6000. Aanmelden kan via intake@ambiq.nl, of telefonisch via 088 - 777 6000.

Families First

Families First

Met Families First ondersteunen we gezinnen die er samen niet meer uitkomen. Vaak gaat het om een crisissituatie. Het doel is om uithuisplaatsing te voorkomen en het gezin te helpen op een betere manier met elkaar om te gaan. Families First is een intensieve en kortdurende behandelvorm, waarbij we gezinnen dagelijks ondersteunen. Als de crisis voorbij is kunnen ze vanuit de verbeterde situatie weer verder, waarbij wij eventueel blijven ondersteunen.

Vragen en aanmelden

Bel of mail ons gerust voor meer informatie: info@ambiq.nl / 088 – 777 6000. Aanmelden kan via intake@ambiq.nl, of telefonisch via 088 - 777 6000.

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IOG en LOG)

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling

Deze begeleiding is voor gezinnen die behoefte hebben aan dagelijkse ondersteuning om goed te blijven functioneren. We komen bij hen thuis, totdat de dynamiek in het gezin positief verandert en ze zelf weer verder kunnen. Het doel is dat hun kind(eren) thuis blijven wonen of terug kunnen komen na uithuisplaatsing. De nadruk van onze begeleiding ligt op gedrags- en opvoedingsproblemen, maar alle gezinsleden kunnen met vragen terecht over waar zij in het dagelijks leven tegenaan lopen.
Na de gezinsbehandeling:
 • zijn de gedragsproblemen van de kind(eren) verminderd
 • hebben de ouders meer opvoedvaardigheden, zodat de opvoeding beter en positiever verloopt
 • kan het gezin terugvallen op een sociaal netwerk
We zijn er ook voor kinderen en jongeren tot achttien jaar met ernstige gedragsproblemen, waardoor uithuisplaatsing dreigt. Onze hulpverlening is erop gericht de problematische situatie om te buigen, zodat het kind thuis kan blijven wonen, een terugval verminderen en voorkomen dat een kind in het criminele circuit belandt. Dit doen we door de vaardigheden en kracht van het hele gezin te versterken.

De begeleiding is dan ook gericht op het hele gezin, waarbij we onder meer kijken hoe het op school/werk gaat, welke vrijetijdsbesteding er is en of er alcohol of drugs gebruikt worden. Onze gezinshulpverlener komt een paar keer per week en de meeste gezinnen kunnen na zes maanden zelf weer verder.
Ook begeleiden we tienermoeders bij de opvoeding van hun baby thuis.

Vragen en aanmelden

Bel of mail ons gerust voor meer informatie: info@ambiq.nl / 088 – 777 6000. Aanmelden kan via intake@ambiq.nl, of telefonisch via 088 - 777 6000.

Naschoolse dagbehandeling

Naschoolse dagbehandeling

Bij jonge mensen met een LVB is er vaak sprake van een gedragsstoornis en de sociaal-emotionele beperkingen die daarbij horen, wat de opvoeding bemoeilijkt. De naschoolse dagbehandeling is bedoeld om ouders wat lucht te geven. Kinderen en jongeren kunnen elke werkdag (met uitzondering van vrijdag op sommige locaties) tot 19.30 uur bij ons komen om te spelen of huiswerk te maken, samen met de anderen uit de groep. Desgewenst gaan we ook driewekelijks naar de ouders toe, terwijl hun kind bij de naschoolse dagbehandeling is. Tijdens deze sessies krijgen zij ondersteuning bij de problemen waar ze tegenaan lopen. Als deze frequentie niet voldoende is, kunnen we ambulante gezinshulpverlening bieden.


De naschoolse dagbehandeling bestaat uit ‘normale’ activiteiten, waardoor kinderen leren om beter met zichzelf, anderen en met vrije tijd om te gaan. In het weekend en in vakanties ligt het accent meer op ontspanning, maar tegelijkertijd vindt er ook behandeling plaats doordat we werken aan leerdoelen. Bijvoorbeeld: goed leren slapen of een kwartier lang ergens op focussen. Natuurlijk doen we ook leuke dingen, zoals een bezoekje aan de kinderboerderij of speeltuin.
 

Frequentie en leerdoelen

Tijdens het eerste gesprek bepalen we samen met de ouders hoe vaak hun kind bij ons komt en welke leerdoelen hij of zij heeft. Over het algemeen komen kinderen drie tot vier keer per week na schooltijd. De behandeling begint met een wenperiode van zes weken en pas daarna gaan we aan de leerdoelen werken. Het behandeltraject is meestal na één tot twee jaar afgerond.
 

Vragen en aanmelden

Bel of mail ons gerust voor meer informatie: info@ambiq.nl / 088 – 777 6000. Aanmelden kan via intake@ambiq.nl, of telefonisch via 088 - 777 6000.

bekijk flyer button ambiq

Onderwijs-zorgarrangementen ambulant STA!

Onderwijs-zorgarrangementen ambulant STA!

Deze behandelvorm is voor kinderen die (vooral) op school last hebben van psychiatrische problemen. Samen met de leerkracht, ouders en het kind zelf kijken we welke problemen er zijn, om daar met de juiste behandelvorm op aan te sluiten. Het doel is dat hij of zij op een goede manier deelneemt aan onderwijs dat passend is. Naast deze ondersteuning op school kunnen we het gezin ook thuis verder helpen.  

Bekijk de flyer

Vragen en aanmelden

Bel of mail ons gerust voor meer informatie: info@ambiq.nl / 088 – 777 6000. Aanmelden kan via intake@ambiq.nl, of telefonisch via 088 - 777 6000.

Onderwijs-zorgarrangementen deeltijd STA!

Onderwijs-zorgarrangementen deeltijd STA!

Deze behandeling is voor kinderen met psychiatrische problemen, die thuis en op school intensievere hulp nodig hebben. Kenmerkend is dat we naar het hele leven van het kind kijken: zijn of haar gedrag, thuissituatie en schoolleven. De behandeling vindt voor een groot deel onder schooltijd plaats om aan leerdoelen te werken. Daarnaast komt hij of zij twee keer per week van 12.30 tot 16.00 bij ons voor (bijvoorbeeld) groepstherapie of individuele vaktherapie. We stemmen de ondersteuning af met het kind zelf, zijn of haar ouders en de leerkracht.

Het doel is om kinderen sociaal-emotioneel sterker te maken, gedragsproblemen te verminderen en uitval van school te voorkomen. Na afronding van de behandeling kan het kind weer volledig meedoen op school.
 

Vragen en aanmelden

Bel of mail ons gerust voor meer informatie: info@ambiq.nl / 088 – 777 6000. Aanmelden kan via intake@ambiq.nl, of telefonisch via 088 - 777 6000.


Volledig Pakket Thuis: Thuis Werkt!

Volledig Pakket Thuis (Thuis Werkt!)

Volledig Pakket Thuis (VPT) is een alternatief voor opname, als een kind (of het gezin) een indicatie heeft voor 24-uurs behandeling. Met VPT voorkomen we uithuisplaatsing en krijgt het gezin hulp om ernstige gedragsproblemen te verminderen en opvoedvaardigheden te vergroten. Alle gezinsleden kunnen hun eigen hulpvragen stellen. Op basis daarvan bieden we een totaalpakket met de juiste vormen van behandeling en/of begeleiding. Deze ondersteuning beperkt zich niet altijd tot de thuissituatie, maar kan ook op school, bij familie of op de sportclub gebeuren.

 

Vragen en aanmelden

Bel of mail ons gerust voor meer informatie: info@ambiq.nl / 088 – 777 6000. Aanmelden kan via intake@ambiq.nl, of telefonisch via 088 - 777 6000.

   

Weekend- en vakantieopvang

Weekend- en vakantieopvang

Logeren bij Ambiq. Dat kan even lucht geven, voor uw kind en ouders. Op een 24-uursvoorziening of in een gezinshuis. Op een locatie in een woonwijk of op een boerderij.

Vragen en aanmelden

Bel of mail ons gerust voor meer informatie: info@ambiq.nl / 088 – 777 6000. Aanmelden kan via intake@ambiq.nl, of telefonisch via 088 - 777 6000.

Zeer Intensieve Gezinsbehandeling (ZIG)

Zeer Intensieve Gezinsbehandeling (ZIG)

Ondersteuning thuis, voor het hele gezin. We helpen het gezin om positief met elkaar om te gaan. Zo willen we zorgen dat een kind/jongere thuis kan blijven wonen. Of terug kan komen na een uithuisplaatsing.

Zo werkt Zeer Intensieve Gezinsbehandeling

ZIG is voor gezinnen met meer dan één probleem. Daarom maken we een team van hulpverleners. Elke hulpverlener biedt een andere behandeling of ondersteuning. Het is een intensief traject, dat 12 tot 16 weken duurt. De hulpverleners komen meerdere dagen per week bij het gezin in huis. Niet de hele dag, maar wel meerdere uren. We beginnen met observatie: ontdekken welke problemen er zijn. Dan weten we hoe we kunnen helpen. Daarna gaat het gezin aan doelen werken. Wat wil het gezin bereiken? En welke doelen heeft ieder gezinslid voor zichzelf? Onze hulpverleners zijn er om tips en advies te geven en vragen te beantwoorden.
 
Doelen zijn bijvoorbeeld:
 • Meer zelfvertrouwen krijgen als ouders. Dat zorgt voor beter/leuker contact met de kinderen
 • Minder boosheid bij kinderen. Doordat zij goed in hun vel zitten
 • Zorgen dat mensen voor het gezin klaar staan als het nodig is. Zoals vrienden, familie of buren
De laatste weken werken we aan het vasthouden van alle verbeteringen. Zodat ouder(s) en kind(eren) samen positief verder kunnen. Ook na ZIG kunnen we nog (minder intensieve) ondersteuning bieden.
 

Vragen en aanmelden

Bel of mail ons gerust voor meer informatie: info@ambiq.nl / 088 – 777 6000. Aanmelden kan via intake@ambiq.nl, of telefonisch via 088 - 777 6000.

bekijk film button ambiq 

Flyer voor professionals

Flyer voor gezinnen

 
 • Ambiq, specialist licht verstandelijke beperking

  Behandeling en begeleiding van kinderen en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en bijkomende problematiek. Voor een zo zelfstandig mogelijk leven.


  Lees meer

 • blank

  Locaties

  Klik hier voor onze locaties.


  Lees meer

 • blank

  Podcasts

  Het is 2021; en dit jaar bestaan we als Ambiq 10 jaar. Dit hoogtepunt laten we natuurlijk niet zomaar voorbijgaan. Dit jaar kijken we terug op Ambiq van het afgelopen…


  Lees meer

 • blank

  Corona

  Ambiq houdt zich aan de richtlijnen van de Rijksoverheid en RIVM.  In de laatste persconferentie van de overheid zijn opnieuw versoepelingen aangekondigd.  Corona is niet weg. Er zullen nog steeds…


  Lees meer

 • blank

  Veilig mailen

  Ambiq gebruikt Zivver voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie Ambiq gebruikt het programma Zivver om vertrouwelijke informatie veilig te versturen. Hierdoor garanderen wij dat wij deze gevoelige informatie met…


  Lees meer

 • blank

  Goede Smaaq

  Goede Smaaq in Hoogeveen Met het zweet op het voorhoofd loopt het personeel rond. Het is een flink hete dag, maar de nieuwe voorraad komt aan en iedereen helpt om…


  Lees meer

 • blank

  Duurzaamheid

  Ambiq vindt het belangrijk om zorgvuldig met het klimaat en het milieu om te gaan. Als zorginstelling is het van belang om naast duurzame zorg en duurzame inzetbaarheid, medewerkers ook…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Freek - clustermanager

  Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl  Het verhaal van Freek, clustermanager Twente in Hengelo. "Het werken bij Ambiq is uniek, omdat we elke dag een bijdrage kunnen…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Colin - applicatiebeheerder

  Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl  Het verhaal van Colin, applicatiebeheerder op het bedrijfsbureau in Hengelo. "Ambiq is een flexibele, informele en laagdrempelige organisatie. Tussen de verschillende…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Leonie - pedagogisch medewerker

  Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl  Het verhaal van Leonie, pedagogisch medewerker bij Ambiq in Hengelo. "Binnen Ambiq is er een fijne sfeer om te werken. Naast…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Susy - gezinshuisouder

  Welkom bij Ambiq! Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl  Het verhaal van Susy, gezinshuisouder in Oldenzaal. "Mijn motto voor het werken bij Ambiq is afkomstig uit het onderwijs (Elena Carmona van…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Marianne - gezinshulpverlener

  Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl  Het verhaal van Marianne, gezinshulpverlener bij Ambiq in Hoogeveen. "Werken bij Ambiq is uniek, omdat er veel mogelijkheden zijn om te…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Laura - gedragswetenschapper

  Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl  Het verhaal van Laura, gedragswetenschapper bij Ambiq in Hardenberg en Hoogeveen. "Wat ik een enorme kracht vind van de medewerkers bij Ambiq,…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Jeroen - PMTer

  Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl  Het verhaal van Jeroen, psychomotorisch therapeut (PMT'er) bij Ambiq in Hengelo. "Uniek aan Ambiq is dat we proberen maatwerk te bieden,…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Gert Jan - ambulant hulpverlener

  Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures op www.werkenbijambiq.nl Het verhaal van Gert Jan, ambulant hulpverlener bij Ambiq in Hoogeveen. "Ik voel mij gesteund in mijn ontwikkeling. Daarbij vind ik…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Ilona - ambulant hulpverlener

  Welkom bij Ambiq! Kijk voor alle vacatures op www.werkenbijambiq.nl Het verhaal van Ilona, ambulant hulpverlener bij Ambiq in Hoogeveen. "Sinds 2002 ben ik werkzaam bij Ambiq. Wat mij in al…


  Lees meer

 • blank

  Magazine Bliq

  Bliq op Blended hulpverlenen Hieronder vind je het magazine 'Bliq op blended hulpverlenen'. Dit magazine is uitgebracht in juni 2021 voor medewerkers en vrijwilligers van Ambiq. Lees het magazine: Klik hier.…


  Lees meer

 • blank

  Bedankt

  Dankjewel voor je sollicitatie! Wat leuk dat je bij ons wilt komen werken. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.   


  Lees meer