​“We willen dat ieder kind thuis kan opgroeien“Vorige week woensdag vond de officiële opening van Ambiq’s Ouder-Kind Behandelcentrum in Enschede plaats. Met ongeveer honderd aanwezigen aan de Lipperkerkstraat werd de locatie feestelijke geopend.
Onder de aanwezigen waren politie, de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, zorgpartners, buren en familie van cliënten. De opening werd verricht door een moeder van het Ouder-Kind Behandelcentrum en Petra Pover, senior adviseur maatschappelijk ontwikkeling bij de gemeente Enschede. Petra vertelt over het belang van Ambiq’s nieuwe locatie voor Enschede.

Petra: “Als gemeente zijn wij sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Sommige kinderen in onze gemeente hebben deze jeugdhulp nodig. Voor ons is het van belang dat hen passende hulp wordt geboden. Het openen van dit OKB in Enschede zorgt ervoor dat er een behoefte wordt vervuld voor onze inwoners. We zijn blij dat Ambiq in de wijk en door dit preventieve concept deze behoefte vervult.”

De nieuwe locatie is opgezet vanuit twee pijlers: ambulant en preventief. Herkent de gemeente Enschede dat?
“We kennen Ambiq als een betrouwbare en professionele jeugdhulpaanbieder. We zien Ambiq als specialist in behandeling en begeleiding van jeugdigen met LVB. Ambiq opereert binnen het brede scala van de meest eenvoudige behandeling tot de meest complexe zorg. Hiermee kan Ambiq binnen de eigen organisatie perfect aansluiten bij de visie en de ontwikkeling die de gemeente Enschede over jeugdhulp voor ogen heeft: meer preventie, zo ambulant mogelijk, binnen het eigen netwerk en vanuit de eigen kracht van de cliënt.

Preventie is essentieel. Je wilt voorkomen dat kinderen in onveilige situatie geboren worden en/of, in onveilige situaties terechtkomen. En daarmee wil je voorkomen dat het kind al op achterstand begint. Kinderen moeten gelijke kansen krijgen.

Wij zien in Enschede veel intergenerationele problematiek. Zoals in het artikel in de Tubantia over het OKB al aangaf: het gaat om het doorbreken van die intergenerationele patronen. Je wilt er voor zorgen dat kinderen die kansen wel krijgen die de ouders niet hebben gehad. Dat is voor ons belangrijk.”

Daar kan onder andere het OKB bij helpen. Hoe zouden die patronen nog meer doorbroken kunnen worden?
“Wat ik mooi vind, is dat hier tijdens de opening de ketensamenwerking al opgezocht wordt. Dat er nu mensen van de GGD zijn, van de politie, wijkteams, familie van cliënten. Het vroeg in de keten samenwerken en er op tijd bij zijn, dat is essentieel om die patronen te doorbreken. De samenwerking in de keten moet echt nog beter.”

Heb je daar ideeën voor verbetering bij?
“Wat je nodig hebt om samen te werken, is elkaar kennen, ontmoeting. Je moet elkaar weten te vinden, zoals we hier nu tijdens de opening doen. Ook eigenaarschap is noodzakelijk: het op tijd naar elkaar toe stappen en je verantwoordelijkheid nemen. En je verantwoordelijk voelen. Juist in onveilige situaties moet je er op tijd bij zijn. Daarnaast is het van belang om de route te kennen: wie heb je nodig, wie is wie?
Ik vind het ook mooi dat families hier zijn van de cliënten. Als het niet goed gaat, zijn zij, de familie, de eersten die het merken. Het is belangrijk dat een ouder dan ook zelf de route kan signaleren als hij/zij iets heeft. ”

Hoe zie je toekomst van jeugdhulp?
“Het doel is preventie; dat kinderen veilig kunnen opgroeien. En als er dan toch jeugdhulp nodig is zoveel mogelijk ambulant in de thuissituatie. Ondertussen weten we dat niet honderd procent thuis kan opgroeien, maar we streven er wel naar dat kinderen in het eigen gezin of als dat vanuit veiligheid niet mogelijk is, in een vervangend gezin  kunnen opgroeien. Daar staat Ambiq ook voor. Alleen jeugdhulp inzetten als het noodzakelijk is, dan kunnen kinderen opgroeien in de thuissituatie met ondersteuning.

Ook vind ik het mooi dat het OKB “1 gezin, 1 plan” hanteert. Zo stel je het perspectief van de cliënt centraal en kijk je wat hij/zij nodig heeft. Je kijkt in de brede context; we zien bijvoorbeeld veel cliënten met financiële problemen. Als je goed luistert naar de ouder, dan is er vaak meer aan de hand is dan alleen een jeugdhulpvraag. Ik vind het van belang dat Ambiq die brede integrale aanpak kiest. Daarvoor moeten we aandacht hebben en meewerken aan een oplossing. Dat moet nu, maar zeker ook in de toekomst.”

Grote zorg hebben we over de tekorten in het jeugdhulpdomein. Bij de overheveling van taken naar de gemeenten is een korting van 15% doorgevoerd. Het lukt tot nu toe niet om de taken met dit gekorte budget uit te voeren. Om dit knelpunt op te lossen hebben gemeente en jeugdhulporganisaties elkaar hard nodig. Het moet echt anders.