Ambiq en Attendiz

01 december 2013

Onderwijszorgarrangementen voor jongeren van de zeer intensieve behandellocaties in Hengelo
Binnen de zeer intensieve behandellocaties van Ambiq verblijven kinderen en jeugdigen bij wie sprake is van een licht verstandelijke beperking in combinatie met ernstige gedragsproblemen en bijkomende psychiatrische problematiek. Binnen de drie-milieuvoorziening van Ambiq op het gezondheidspark Hengelo werken De Bouwsteen (cluster 4 school vallend onder Attendiz) en de behandellocaties van Ambiq met elkaar samen.  De meeste kinderen en jeugdigen binnen de residentiele behandelgroepen volgen onderwijs binnen De Bouwsteen.

De combinatie van een licht verstandelijke beperking met de ernstige gedragsproblematiek en bijkomende psychiatrische problematiek vraagt om een nauwe, goed op elkaar afgestemde samenwerking met het onderwijs, dit wordt vorm gegeven middels onderwijszorgarrangementen. Binnen het onderwijszorgarrangement is continue sprake van afstemming over welke vraag op dat moment voor het individuele kind dan wel jongere op de voorgrond staat: vanuit de invalshoek zorg of de invalshoek onderwijs

Om die vraag goed te kunnen beantwoorden en het individu recht te doen, is door de samenwerking tussen beide organisaties gekomen tot een integrale aanpak, waar onderwijs vanaf het begin betrokken is bij een nieuwe plaatsing. Bij het intakegesprek, startpunt van het zorgaanbod, sluit vanuit de Bouwsteen de zorgcoördinator aan als het gaat om een VSO leerling en de intern begeleider als het gaat om een SO leerling. Zij brengen de schoolse vaardigheden in kaart en bepalen, na bespreking in het leerlingenoverleg, op welk niveau de leerling gaat instromen en welke onderwijsvorm, onderwijstoeleiding, startklas of klas, daarop aansluit. Vanaf het moment van plaatsing is er afstemming tussen onderwijs en zorg over de ontwikkeling/voortgang van het kind/de jongere betreffende de zorg- en onderwijsdoelen. Om deze integrale aanpak vorm te geven zijn er veel multidisciplinaire overleggen waarin het behandelteam en school samen de koers van de behandeling bespreken en waar nodig bijstuurt. Belangrijke gesprekspartners in deze zijn de betrokken ouders/verzorgers en de jongere. Deze samenwerking betekent ook dat school binnen zorg participeert en zorg binnen school.

Gedurende de samenwerking tussen Ambiq en Attendiz (De Bouwsteen) wordt er veel geïnvesteerd in samenwerking en creëren van deze integrale aanpak. Behaalde resultaten zijn o.a. een gezamenlijk pedagogisch klimaat, participeren in het behandelteam en een geïntegreerde aanpak van onderwijs en zorg.

In samenwerking met

  • Opleidingscentrum Goede Smaaq in Hoogeveen gaat sluiten

  • Heidi Kluin (STA!) over de Nationale dag van het Onderwijs