Behandeling met verblijf [intramuraal]

We werken bij voorkeur ambulant, vanuit de thuissituatie. Wij geloven dat ieder kind recht heeft om op te groeien in een gezin. Als er ernstige (opvoedings)problemen spelen, kunnen we dan ook intensieve begeleiding thuis bieden. Als het echt niet anders kan hebben we intramurale plaatsen beschikbaar, om vanuit een stabiele leefomgeving met de behandeling en/of begeleiding te starten.
Deze vormen van intramurale behandeling of begeleiding zijn er bij Ambiq:

KINGS Deventer

KINGS Deventer

KINGS betekent 'Kind IN Gezond Systeem.' Het hele gezin kan bij ons een tijdje verblijven als er problemen zijn.

Doel en doelgroep

Deze behandeling is bedoeld voor gezinnen waar ernstige gedragsproblemen, opvoedingsproblematiek en trauma spelen.De gezinnen verblijven kort bij ons (gemiddeld zes tot acht weken), krijgen intensieve behandeling en er is 7 dagen 24 uur begeleiding. Zodra het gezin in het huisje komt, wordt er een gezinsbehandelaar gekoppeld aan het gezin. Samen met het gezin zorgt de behandelaar voor veiligheid en ontwikkeling binnen het gezin. 

 

Samenwerking

Bij KINGS in Deventer werken hulpverleners van meerdere organisaties samen. Dit zijn Ambiq, Accare, Pactum en JeugdGGZ Dimence Groep.

Vragen

Bel of mail ons gerust voor meer informatie: info@ambiq.nl / 088 – 777 6000.

Gezinshuis

Gezinshuis

Een gezinshuis is een gewoon woonhuis, waar kinderen minder geconfronteerd worden met hun problemen. Tegelijk hebben de gezinshuisouders wel aandacht voor wat zij hebben meegemaakt. Gezinshuisouders zijn zorgprofessionals, die voor aanvullende behandelingen (zoals therapie) gebruik maken van ons aanbod. Doordat een kind in een huiselijke en geborgen sfeer terecht komt, kan hij of zij sociaal-emotioneel groeien. Dat gevoel van vertrouwen wordt alleen maar groter doordat we de ouders ook nauw bij de behandeling betrekken.

Werkwijze gezinshuis

Om te wennen aan hun nieuwe omgeving en een eigen plekje te creëren, kunnen kinderen hun eigen spullen meenemen naar hun gezinshuis. De gezinshuisouders begeleiden hen bij het werken aan leerdoelen, het invullen van vrije tijd of uitvoeren van klusjes. Overdag gaan de kinderen gewoon naar school of naar een andere vorm van dagbesteding.

We spreken van tevoren met hun ouders af hoe vaak zij kunnen bellen en of zij op bezoek kunnen komen. Indien mogelijk gaat hun zoon of dochter af en toe een weekend naar huis. Ouders blijven ouders, de gezinshuisouders zijn professionals om samen met hen aan de opvoeding te werken.

Vragen en aanmelden

Bel of mail ons gerust voor meer informatie: info@ambiq.nl / 088 – 777 6000. Aanmelden kan via intake@ambiq.nl, of telefonisch via 088 - 777 6000.

bekijk folder button ambiq    

Intensieve Behandeling (IB)

Intensieve Behandeling (IB)

Onze intensieve behandelgroepen liggen in een woonwijk en hebben plek voor zes tot acht kinderen per locatie. De kinderen gaan gewoon in de buurt naar school of een dagbesteding. Daarnaast werken we aan de behandeldoelen die we met hen hebben vastgesteld. Het doel is een gedragsverandering van het kind en een verbetering van de omgang binnen het gezin, zodat er perspectief is om weer naar huis te gaan.


Behandeldoelen zijn bijvoorbeeld: leren omgaan met lastige situaties, sociale vaardigheden vergroten of omgaan met anderen. Het leven in de wijk en meedoen met activiteiten in de buurt zijn een belangrijk onderdeel van deze behandelgroepen.

Vragen en aanmelden

Bel of mail ons gerust voor meer informatie: info@ambiq.nl / 088 – 777 6000. Aanmelden kan via intake@ambiq.nl, of telefonisch via 088 - 777 6000.


 

Jeugd sterk gedragsgestoord licht verstandelijk beperkt (J-SGLVB)

Jeugd sterk gedragsgestoord licht verstandelijk beperkt (J-SGLVB)

Deze behandeling is voor jongeren met zeer ernstige gedragsproblemen en forse moeilijkheden op alle levensgebieden. Vaak gaat het om jongeren met psychiatrische problemen, die in aanraking komen met justitie en/of een verslaving ontwikkelen. Door hen te ondersteunen kunnen ze weer leren functioneren in allerlei situaties, zoals thuis, op school of in de vrije tijd. We richten ons op alle leefgebieden en daarom vindt deze behandeling ook plaats in een ‘drie milieus’-voorziening. Een locatie waar wonen, school/werk en vrijetijdsbesteding op dezelfde plek gebeurt.


Onze behandelgroepen zijn gevestigd in een rustige omgeving aan de rand van een woonwijk. Hier bieden we de jongeren overzicht, orde, veiligheid en toezicht. Ter ondersteuning van de behandeling kunnen we allerlei therapieën inzetten, zoals creatieve of psychomotore therapie. De behandeling en begeleiding heeft veelal een langere behandelduur vanwege de zwaarte van de problematiek. Het doel van de behandeling is dat jongeren zich goed kunnen ontwikkelen, om in de toekomst weer naar een vorm van zelfstandigheid te komen met minder intensieve begeleiding (beschermd of begeleid wonen).

Voor meer informatie over de doelgroep bekijk het visiedocument
 

Vragen en aanmelden

Bel of mail ons gerust voor meer informatie: info@ambiq.nl / 088 – 777 6000. Aanmelden kan via intake@ambiq.nl, of telefonisch via 088 - 777 6000.
bekijk flyer button ambiq     

Orthopsychiatrische behandeling (OPB)

Orthopsychiatrische behandeling (OPB)

Met OPB helpen we kinderen die naast een licht verstandelijke beperking ook psychiatrische problemen hebben. Deze combinatie zorgt vaak voor ernstige (gedrags-) problemen waardoor een kind zich niet goed kan ontwikkelen. OPB biedt hen een beschermde leefomgeving, met wonen, school en vrije tijdsbesteding allemaal op dezelfde plek. In overleg met het kind zelf stellen we doelen op en zoeken daar de beste therapie bij. Met deze therapie(ën), maar ook met oefensituaties, speciaal onderwijs en allerlei activiteiten, krijgt hij of zij de gelegenheid om doelen te behalen en verder te komen. We hebben drie groepen, één voor meiden en twee gemengde groepen.

Vragen en aanmelden

Bel of mail ons gerust voor meer informatie: info@ambiq.nl / 088 – 777 6000. Aanmelden kan via intake@ambiq.nl, of telefonisch via 088 - 777 6000.

Ouder-kind behandeling (OKB)

Ouder-kind behandeling (OKB)

In het ouder-kind behandelhuis kunnen nieuwbakken ouders en hun baby’tje aan elkaar wennen. Onze cliënten krijgen hier 24 uur per dag professionele begeleiding, gericht op drie dingen:
 • de zorg voor het kindje (voeden, wassen, aankleden) en het opbouwen van een veilige gehechtheidrelatie
 • het omgaan met de eigen problematiek of beperking en werken aan behandeldoelen
 • ondersteuning bij zelfstandig leren wonen, zoals koken, de administratie of geldzaken
Het doel van deze behandelvorm is dat cliënten zich ontwikkelen tot goede ouders, die hun eigen keuzes kunnen maken. Zij verlaten het ouder-kind behandelhuis als volwassenen, die zelfstandig kunnen wonen, goed voor het baby’tje kunnen zorgen, een veilige gehechtheidrelatie hebben opgebouwd en een veilige omgeving kunnen creëren.  


In Assen kan vervolgbehandeling plaatsvinden. De cliënten wonen zelfstandig en krijgen ambulante behandeling van een gezinshulpverlener van Ambiq met als doel zelfredzamer te worden.

Vragen en aanmelden

Bel of mail ons gerust voor meer informatie: info@ambiq.nl / 088 – 777 6000. Aanmelden kan via intake@ambiq.nl, of telefonisch via 088 - 777 6000.

bekijk flyer ambiq      bekijk flyer ambiq      
 

Zeer intensieve behandeling (ZIB)

Zeer Intensieve Behandeling (ZIB)

De Zeer Intensieve Behandeling (ZIB) is voor kinderen met ernstige gedragsproblemen. Wij ondersteunen hen om te leren functioneren in verschillende situaties, zoals thuis, op school en in de vrije tijd. Dat doen we door een beschermde omgeving te creëren, waar wonen, school en vrije tijdsbesteding allemaal op dezelfde plek gebeuren. Elke ZIB-locatie staat aan de rand van een woonwijk in een rustige omgeving. Hier bieden we de kinderen overzicht, orde, veiligheid en toezicht.
 

Zeer Intensieve Traumabehandeling (ZIT)

Zeer Intensieve Traumabehandeling (ZIT)

Als een jeugdige ingrijpende gebeurtenissen heeft meegemaakt, zoals huiselijk geweld, een ernstig verkeersongeluk, pesten, mishandeling en/of seksueel misbruik, kan dat leiden tot allerlei klachten: een trauma. Herinneringen aan deze gebeurtenissen komen dan telkens in het hoofd van de jeugdige zonder dat hij dat wil. De Zeer Intensieve Traumabehandeling (ZIT) bij Ambiq is een unieke behandelvorm voor kinderen en jongeren die deze ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt. Deze behandeling helpt om deze klachten te verminderen of zelf helemaal weg te nemen en is geschikt voor kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar.  

ZIT bij Ambiq vindt in korte tijd en in kleine groepen plaats. Zo krijgt iedereen de aandacht die hij of zij verdient en wordt de kans op uitval, het afzeggen van behandelafspraken en langdurig lijden verkleind. Ambiq biedt een veilig en traumasensitief klimaat waarbinnen sport en ontspanning een belangrijke plek hebben. Daardoor kunnen ook kinderen en jongeren opgenomen worden waarbij het thuis wat minder goed gaat.  

Behandeling ZIT

Kinderen en jongeren worden van maandagochtend tot en met donderdagmiddag opgenomen en gaan dan naar huis (of terug naar de locatie waar het kind/de jongere daarvoor verbleef). Op zondagavond start Ambiq met psycho-educatie voor kinderen en jongeren en hun ouder(s)/verzorger(s). Daar geven hulpverleners uitleg en tips over trauma en de behandelingen. Op de behandeldagen zijn er twee individuele traumabehandelingen: imaginaire exposure en EMDR. Beide behandelingen zijn vanuit onderzoeken bewezen effectief. Sport en ontspanning worden aangeboden in groepsverband. Het heeft de voorkeur dat kinderen tot 12 jaar begeleid worden door een volwassene die dichtbij hen staat. In overleg kan dit ook voor jongeren. Kinderen en jongeren gaan tijdens het verblijf op de ZIT niet naar school.   

Nazorg  

Op de laatste dag van de ZIT-opname worden de klachten opnieuw in kaart gebracht. Deze gegevens helpen om te zien of de klachten verdwenen zijn, maar ook om de effectiviteit van de ZIT-module te onderzoeken. Daarnaast vindt door een exitgesprek een goede overdracht plaats en kunnen adviezen gegeven worden. Na 3 maanden vindt er een follow-up gesprek plaats om terug te blikken op de ZIT en de klachten opnieuw te meten. Folder Zeer Intensieve Traumabehandeling (ZIT)

Infographic Zeer Intensieve Traumabehandeling (ZIT)

Zelfstandig leren wonen/trainingshuis voor kamer bewonen

Zelfstandig leren wonen / trainingshuis

Jongeren vanaf 16 jaar kunnen bij ons terecht om te leren zelfstandig te leven. Ze krijgen een kamer in een van onze trainingshuizen en we zorgen voor intensieve begeleiding. Het doel is dat de jongere (meer) vertrouwen in zichzelf krijgt en op eigen benen leert staan.


De behandeling bestaat uit twee fasen:
 • Tijdens de eerste fase werken we aan vaardigheden om zelfstandig en zelfredzaam te worden. Zoals het vinden van een passende scholing of dagbesteding, relaties te leren onderhouden en met geld om te leren gaan. Daarnaast doen we dingen als groep, zoals samen koken en eten en met elkaar praten. In overleg met het de jongere en zijn of haar ouders kijken we of er behoefte is aan extra behandelvormen, zoals een weerbaarheidstraining of seksuele voorlichting.
 • In de tweede fase is zelfstandig wonen het einddoel. De jongere pakt steeds meer activiteiten zelf op en vraagt ondersteuning waar nodig. De groepsleiding is een paar uur per dag aanwezig om te helpen, vragen te beantwoorden of gewoon even te praten. Het hele behandeltraject duurt één tot twee jaar. 
Soms blijkt toch dat er blijvend ondersteuning nodig is. In dat geval zoeken we een goede plek voor begeleid wonen. Ook als de jongere wel een eigen woonruimte betrekt, is ambulante begeleiding mogelijk.


 
 • Ambiq, specialist licht verstandelijke beperking

  Behandeling en begeleiding van kinderen en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en bijkomende problematiek. Voor een zo zelfstandig mogelijk leven.


  Lees meer

 • blank

  Locaties

  Klik hier voor onze locaties.


  Lees meer

 • blank

  Podcasts

  Het is 2021; en dit jaar bestaan we als Ambiq 10 jaar. Dit hoogtepunt laten we natuurlijk niet zomaar voorbijgaan. Dit jaar kijken we terug op Ambiq van het afgelopen…


  Lees meer

 • blank

  Corona

  Ambiq houdt zich aan de richtlijnen van de Rijksoverheid en RIVM.  In de laatste persconferentie van de overheid zijn opnieuw versoepelingen aangekondigd.  Corona is niet weg. Er zullen nog steeds…


  Lees meer

 • blank

  Veilig mailen

  Ambiq gebruikt Zivver voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie Ambiq gebruikt het programma Zivver om vertrouwelijke informatie veilig te versturen. Hierdoor garanderen wij dat wij deze gevoelige informatie met…


  Lees meer

 • blank

  Goede Smaaq

  Goede Smaaq in Hoogeveen Met het zweet op het voorhoofd loopt het personeel rond. Het is een flink hete dag, maar de nieuwe voorraad komt aan en iedereen helpt om…


  Lees meer

 • blank

  Duurzaamheid

  Ambiq vindt het belangrijk om zorgvuldig met het klimaat en het milieu om te gaan. Als zorginstelling is het van belang om naast duurzame zorg en duurzame inzetbaarheid, medewerkers ook…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Freek - clustermanager

  Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl  Het verhaal van Freek, clustermanager Twente in Hengelo. "Het werken bij Ambiq is uniek, omdat we elke dag een bijdrage kunnen…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Colin - applicatiebeheerder

  Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl  Het verhaal van Colin, applicatiebeheerder op het bedrijfsbureau in Hengelo. "Ambiq is een flexibele, informele en laagdrempelige organisatie. Tussen de verschillende…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Leonie - pedagogisch medewerker

  Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl  Het verhaal van Leonie, pedagogisch medewerker bij Ambiq in Hengelo. "Binnen Ambiq is er een fijne sfeer om te werken. Naast…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Susy - gezinshuisouder

  Welkom bij Ambiq! Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl  Het verhaal van Susy, gezinshuisouder in Oldenzaal. "Mijn motto voor het werken bij Ambiq is afkomstig uit het onderwijs (Elena Carmona van…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Marianne - gezinshulpverlener

  Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl  Het verhaal van Marianne, gezinshulpverlener bij Ambiq in Hoogeveen. "Werken bij Ambiq is uniek, omdat er veel mogelijkheden zijn om te…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Laura - gedragswetenschapper

  Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl  Het verhaal van Laura, gedragswetenschapper bij Ambiq in Hardenberg en Hoogeveen. "Wat ik een enorme kracht vind van de medewerkers bij Ambiq,…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Jeroen - PMTer

  Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl  Het verhaal van Jeroen, psychomotorisch therapeut (PMT'er) bij Ambiq in Hengelo. "Uniek aan Ambiq is dat we proberen maatwerk te bieden,…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Gert Jan - ambulant hulpverlener

  Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures op www.werkenbijambiq.nl Het verhaal van Gert Jan, ambulant hulpverlener bij Ambiq in Hoogeveen. "Ik voel mij gesteund in mijn ontwikkeling. Daarbij vind ik…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Ilona - ambulant hulpverlener

  Welkom bij Ambiq! Kijk voor alle vacatures op www.werkenbijambiq.nl Het verhaal van Ilona, ambulant hulpverlener bij Ambiq in Hoogeveen. "Sinds 2002 ben ik werkzaam bij Ambiq. Wat mij in al…


  Lees meer

 • blank

  Magazine Bliq

  Bliq op Blended hulpverlenen Hieronder vind je het magazine 'Bliq op blended hulpverlenen'. Dit magazine is uitgebracht in juni 2021 voor medewerkers en vrijwilligers van Ambiq. Lees het magazine: Klik hier.…


  Lees meer

 • blank

  Bedankt

  Dankjewel voor je sollicitatie! Wat leuk dat je bij ons wilt komen werken. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.   


  Lees meer